Tags

, , , , ,

Enige tijd geleden kwam ik foto’s tegen van dit huis, kinderspeelgoed in Urbexland trekt toch mijn aandacht. Maar ja natuurlijk staan er geen locaties bij en zo begon mijn speurtocht naar ‘The house of the dolls’ en dank zij andermans foto’s en Google streetview dacht ik de locatie te hebben gevonden. Een boerderij midden tussen de bossen, aan een zandweg op ‘mijn’ weg van Eindhoven naar Leeuwarden. Nu moest ik voor mijn vader vandaag naar ’t ziekenhuis in Leeuwarden en op ’t laatste moment bedacht ik dat ik de locatie even moest opschrijven en mijn DSR camera. Om vage redenen heb ik geen statief of zaklamp mee genomen. Dacht ook niet serieus dat ik de tijd zou hebben om te zoeken maar Maria was ook getriggerd en had al hele fantasieën bij ‘het spookhuis’ dat ook de kleindochter dit wel wou zien.
De locatie was snel gevonden, ik zat dus goed en dat gaf al een kick. Rondlopend met nog 3 dametjes, mijn DSR én compact camera heb ik wat foto’s kunnen schieten.
Leuk om hier geweest te zijn maar jemig wat is er veel getrashed, ongelooflijk jammer als ik kijk naar de foto’s van mijn voorgangers. Het is duidelijk dat er meer dan alleen Urbexers zijn geweest wat ook wel logisch is want het ligt in een gebied met recreatie en langs een fietsroute.

Bij een Urbexer op haar site las ik onderstaand stuk.
Ooit heeft hier een echtpaar met kinderen gewoond, na het overlijden van de vrouw, ruim 10 jaar geleden, is de man verhuist en kinderen waren al ’t huis uit. Sindsdien staat het huis er verlaten bij, het heeft al eens tijden te koop gestaan maar er waren geen kopers en verloederde dit boerderijtje. Een zoon zit er nu aan te denken om van de boerderij met bij horende grond een camping te maken.
Bij een andere Urbexer las ik dit verhaal.
Na zo’n 2 uur te hebben gefotografeerd liepen we weer naar buiten en troffen de ‘buurman’ aan die een wandelingetje ging maken en vertelde dat er een Joods echtpaar in heeft gewoond en dat de bewoonster 93 jaar is geworden. Haar man was al langere tijd overleden en had in kamp Vught gezeten. De bewoonster was niet bang aangelegd en heeft, ondanks dat ze staar had, in de avond loslopende stieren proberen weg te jagen. Ze raakte de weg kwijt en heeft de nacht tussen de stieren doorgebracht en heeft haar koude voeten aan de stieren kunnen verwarmen. In de ochtend heeft ze haar weg naar huis weer kunnen vinden. Ze had een moestuin waarbij ze op handen en voeten doorheen kroop om naar rijpe groenten te zoeken. Ze hadden een dochter die al vroeg is overleden en hun zoon Karel woont nog in Arnhem. Aangezien hij ook kinderen heeft bewaart hij de boerderij voor hun als ze ooit in het buitengebied willen gaan wonen. Er is zelfs een boek uitgebracht over het leven van dit ‘Amsterdamse’ echtpaar maar de buurman weet helaas niet hoe het boek heet.

Some time ago I came across photos of ‘the house of the dolls’, children’s toys in Urbexland still attracts my attention. But of course there are no locations written by the pictures and so I began my quest for “The House of the dolls’ and thanks to other people’s photos and Google streetview I thought I had found the location. A farm amidst the woods, along a dirt road on ‘my’ road from Eindhoven to Leeuwarden. Now today I had for my father to the hospital in Leeuwarden and at the last moment, I thought I would just write down the location and my DSR camera. For vague reasons, I have no tripod or flashlight taken. Not seriously thought that I would have time but Maria was also triggered and  had fantasies of the ‘haunted house so my  granddaughter wanted to see it also.
The location was quickly found, that gave me a boost. Walking around with 3 ladies, my DSR and compact camera I could shoot some pictures.
Nice to have been here but man what a lot getrashed, incredibly sad when I look at the pictures of others. It is clear that more than just Urbexers been what makes sense is because it is located in a recreation area and along a route.

AnUrbexer wrote on her site:
Has ever lived here a couple with children, after the death of the woman, over 10 years ago, the husband and children had already moved out of the house. Since then the house was abandoned, the time has already been on sale but there were no buyers and the dilapidated farmhouse. One son is now thinking of making the farm with a camping ground at hearing it.
Another Urbexer wrote this story.
Has ever lived here a couple with children, after the death of the woman, over 10 years ago, the husband and children had already moved out of the house. Since then the house was abandoned, the time has already been on sale but there were no buyers and the dilapidated farmhouse. One son is now thinking of making the farm with a camping ground at hearing it.
In another Urbexer I read this story.
After about 2 hours to have photographed, we walked back outside and found the ‘neighbor’ that went for a walk and told that a Jewish couple in which the resident has lived 93 years has become. Her husband had long been deceased and had been in camp Vught. The inmate was not afraid constructed and, despite that she had cataracts in the evening trying to scare off stray bulls. They got lost and spent the night between the Bulls and has put her cold feet at the bulls can heat. In the morning she has her way home again to find. She had a vegetable garden where they crawled on all fours through to find ripe fruit. They had a daughter who is deceased early and their son Charles still lives in Arnhem. Since he also has children, he kept the farm for them if they ever want to live in the countryside. There is even a book about the life of this ‘Amsterdam’ couple but unfortunately the neighbor knows not how the book is called.

Advertenties